Komunikacja werbalna wykorzystuje szereg mechanizmów i narzędzi do sformułowania i przekazania komunikatu. Dobór słów, ton wypowiedzi czy szybkość mowy wpływa nie tylko na zrozumiałość rozmowy, ale i odbiór komunikatu przez odbiorcę. Osoby pracujące przy rejestracji Pacjentów powinny być szczególnie uwrażliwianie na sposób prowadzenia dialogu. Aby wykorzystać swoje możliwości do maksimum, pracownikom rejestracji proponujemy szkolenie z zakresu prawidłowych rozmów z Pacjentami.

Na początku szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o odbycie rozmowy z Pacjentem w warunkach symulowanych. Na podstawie wysłuchanego dialogu prowadzący omówi kwestie, które należy poprawić i zwróci uwagę na dobre nawyki prezentowane przez pracownika rejestracji. Następnie zostanie przedstawiona teoria prawidłowej rozmowy – uczestnicy omówią z trenerem schemat krokowy rozmowy wzorcowej. Wiedza teoretyczna będzie przepleciona ćwiczeniami praktycznymi, podczas których prowadzący monitoruje proces przyswajania i wdrażania nowej wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia znacząco poprawi swoje umiejętności z prowadzenia prawidłowej rozmowy. Jeśli wcześniejsza technika dialogu ze Świadczeniobiorcą była na wysokim poziomie, to kurs usystematyzuje posiadaną wiedzę, doskonaląc obecne umiejętności.

Dzięki szkoleniu z prawidłowych rozmów z Pacjentami, pracownicy recepcji będą posiadać zdolności pozwalające na kompetentną obsługę Świadczeniobiorców. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia sytuacji potencjalnie problematycznych i konfliktowych, zwiększa zaś poziom zadowolenia z obsługi. Rozmowa z Pacjentem to nie tylko dialog oparty na szacunku i zrozumieniu – to przede wszystkim jasne i klarowne formułowanie komunikatów, co stanowi realne wsparcie dla Świadczeniobiorcy.