Poszczególne obszary placówki medycznej to idealny przykład zespołu naczyń połączonych, które wzajemnie na siebie oddziałują. Zdezorganizowana recepcja wprowadza chaos w pracę lekarzy, zajęte linie telefoniczne zmniejszają napływ pacjentów, a niedostateczna liczba pracowników obniża sprawność funkcjonowania placówki. Jedna nieprawidłowość generuje dodatkowe koszty, niepotrzebne obciążenia i dyskomfort dla Pacjentów, których można uniknąć.

Aby dowiedzieć się, które elementy placówki medycznej należy poprawić, a które warto promować, wykonujemy szczegółowe audyty strategiczne. Jest to badanie kompleksowe, obejmujące szereg struktur placówki – od wizerunku w sieci przez badania „na miejscu”. Weryfikujemy czynniki zewnętrzne, zwracając dużą uwagę na analizę otoczenia konkurencyjnego oraz naturalne szanse i zagrożenia. Na podstawie ruchu Pacjentów optymalizujemy pracę placówki w ujęciu kadrowym, marketingowym czy ekonomicznym. Zwracamy także uwagę na ewentualne świadczenia NFZ, pomagając na możliwie najefektywniejsze kształtowanie koszyka usług.

Holistyczny audyt owocuje obszernym raportem wskazującym silne strony placówki oraz punkty szczególnie wrażliwie. Wymienione atuty mogą posłużyć do tworzenia własnej marki i wyrabiania pozytywnej reputacji. Sekcje wrażliwe z kolei mogą stać się przedmiotem działań naprawczych lub szczególnego nadzoru. Dzięki temu możliwa jest minimalizacja ryzyka sytuacji kryzysowych oraz wykorzystanie nadarzających się szans na rynku medycznym.